PROJEKT II

O projekcie

Od 01-01-2019 r. realizujemy projekt pt. Utworzenie nowej grupy żłobkowej w Oddziale Żłobka Niepublicznego Bączek w Ełku nr RPWM.10.04.00-28-0009/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet X Regionalny rynek pracy Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Wartość projektu: 356 371,25 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 338 552,68 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny

Głównym celem projektu jest stworzenie w okresie 28 miesięcy czasu trwania projektu, warunków dla minimum 12 kobiet z M.Ełk i gmin ościennych, pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie w Ełku nowej grupy żłobkowej w Oddziale Żłobka Niepublicznego Bączek przy ulicy Witosa 3 w Ełku, obejmującej 12 utworzonych w ramach projektu nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 24 miesięcy. Otwarcie nowej grupy żłobkowej planowane jest na maj 2019 r.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 30.04.2021.

Rekrutacja

Rozpoczynamy nabór uczestników projektu. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 510 838 155 oraz do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Nabór prowadzony będzie od dn. 01-02-2019 r.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które  zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie ankiety uczestnika projektu oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  1. Zamieszkują na terenie gminy Miasto Ełk lub gmin ościennych (woj. warmińsko-mazurskie)
  2. powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, w tym:

1) pozostające bez zatrudnienia, sprawujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, planujące podjęcie pracy, tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – łącznie 3 kobiety;

2) pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3, w tym przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – łącznie 9 kobiet

  • chęć zgłoszenia do żłobka dziecka w wieku do lat 3

Dodatkowe punkty będą przyznawane:

  1. Niepełnosprawność kandydata lub dziecka – 1 pkt
  2. Samotne wychowywanie dziecka – 1 pkt

Pliki do pobrania:

google logo