Projekt

INFORMACJA

Projekt pn. „Utworzenie Oddziału Żłobka Niepublicznego ”Bączek” w Ełku”

jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. „Utworzenie oddziału Żłobka Niepublicznego „Bączek” w Ełku”  nr projektu RPWM.10.04.00-28-0002/17, którego  celem jest pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Nabór do Projektu adresowany jest do osób, posiadających dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, zamieszkałych w subregionie ełckim.

Projekt zakłada utworzenie  oddziału Żłobka Niepublicznego „Bączek” w Ełku i objęcie w okresie od grudnia 2017 r do listopada 2018 r. opieką żłobkową dzieci uczestników Projektu.

Nabór prowadzony będzie od dn. 15.09.2017 r. do wyczerpania miejsc.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszenia znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie, do pobrania w biurze Projektu tj. Żłobek Niepubliczny „Bączek” w Ełku, ul. Toruńska 10.

 

Żłobek Niepubliczny”Bączek”

Ewa Topolska

tel. 510-838-155

                                                                     

 

 

 

google logo